• 10,000 vnđ 1 credit commission nhân 1 
  • 15,000 vnđ 1 credit commission nhân 2 
  • 20,000 vnđ 1 credit commission nhân 3 

**Yêu cầu tối thiểu 3 thành viên**